اهداف

برخی از اهداف

کمک به کودکان هندی برای تحصیل


اهدا

پناه دادن به قربانیان جنگ سوریه


اهدا

نگهداری یتیم خانه


اهدا

آب آشامیدنی برای مردم آفریقا


اهدا

بازگشت به بالا